റോമാ നഗരത്തിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങളേ, ഉത്ഥാനമഹോത്സവ ആശംസകള്‍ ! ക്രിസ്തു ഉത്ഥാനംചെയ്തു! എന്ന് പ്രഘോഷിക്കാന്‍ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സദ്വാര്‍ത്ത എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും,...
THE VICE PRESIDENT: Before I begin today, let me say to the families of the innocents who were murdered 33 days ago, our heart goes out to you. And you show incredible courage -- incredible courage --...
ni estas tre feliĉaj aŭ parker estis kun ni hodiaŭ pri alternativa uzado Perec en sentima imagi ambaŭ dum kaj post lia tempo pols kongreso en dek naŭ sesdek manieroj unika politika journal la...

1

annotations