කපුටාගේ කතාව. ගොල්බර්න් දිවයිනේ එක් සුරංගනා කතාවක්. එකමත් එක කාලයක ගොල්බර්න් දිවයින කියලා දූපතක් තිබුණා. කපුටු මිනිසා සහ ඔහුගේ වර්ගයේ අය එහි වාසය කළා. මුහුදු රාජාලියන්, ඔයිස්ටර් පිකර් සහ සීගුල්ස්...
דאָס איז לעוויטאַון פּענסאַלווייניאַ אַ נייַ סובורבאַן קהל אַרויף 60,000 מענטשן מידוויי צווישן פילאדעלפיע און טרענטאַן ניו דזשערזי מיט זייַן טאלאנטן שאַפּינג צענטער וויינדינג ליינז נייַן לילאַ שעה...

1

annotations

What's your story? Yesterday I saw my mother cry. It was the 5th alarm already I'm thinking about my brother, Itay for the past month he's been clearing out duds from all over...
Good morning everyone I'm Kumar Kibble, Deputy Director of Immigration and Customs Enforcement. I'm honored to be here today to rightfully repatriate to the People's Republic...
Niedzica Castle by TravelPod member will Niedzica Castle by TravelPod member will Entrance to the Castle by TravelPod member will Czorsztyn Castle, the Polish counterpart by TravelPod member will...
Now the time is The time is around 4 am I think. Now I'm ready to go will meet the other in Amsterdam It will be nice. On the toilet. Ok, Where are we now guys? We are in South-Africa ... no!...
It seems that a kind of state border has appeared between Kherson region and Crimea: Ukrainians are pulling their troops in here, which is still called 'military exercises'. They are...
(music and natural sound) We are here today to share the results of Project Southern Tempest, our largest operation to date, specifically targeting violent U.S. street gangs that have teamed up with...