Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

בראשית היו שלוש ערים בראשית היה זה חלומם של מעטים שנחשבו לא פעם למשוגעים, ואכן היה נחוץ קמצוץ שיגעון כדי לכתוב את ההיסטוריה ומה יותר טוב מאשר להיזכר קואופרטיב הטלפוניה מפעלים ושירותים בקפיטן ברמודס,...
מי "הם ? " הודעתם הרשמית של כובשי "וולסטרייט" בשעה שאנו נאספים מאוחדים כדי להביע רגשות המוניים של אי צדק אסור לנו לשכוח מה חיבר אותנו יחד אנו כותבים, כדי שכל בני...

1

annotations

עמותת צלול היא שומרת הסף של הים, של הנחלים ושל מקורות המים בישראל. העמותה מובילה את המאבקים למען נכסי המים של המדינה, אשר הוזנחו במשך שנים רבות על ידי הממשלות והתאפיינו בעצימת עין, שנובעת משיקולים...

1

annotations