Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

�� ;�ZI�.�D�yd�r��ZI<��ѭ� �Y�r�m2 �=袠�r�=7���iU��1����s����/��H���$�����-����2&�@���9�F��TR $��L�J��o7��C�\r��%�!�*���(Wd2�/3PbE���o.��U��(�^���~O���...
Pусский

1

annotations

Như thông lệ hàng năm, khi đám đế phất cờ báo tin nước giựt, bầy sếu trở về trên cánh đồng năn, đàn cá linh kéo sông lớn, ba tôi lại tổ chức ăn mừng. Xin cảm tạ ơn trời lộc nước, công khó tiền hiền,...
Tiếng Việt

1

annotations