Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org 6:25 �. �M��������� ����� ���� ��� �� ���� 6:35 �. �� a�p�� 2004 �., a�ep��a�c���e �p��� �� �pa� �e�e�a� ������, a ���a�a �����a��� ���e �����e�a....

1

annotations

eezy jonh �����JFIF����������� !* &"1"%)+...383,7(-.+ ,$ $4,,4,4-/,,,40,,,,,,,,,,,/,5-,,,,,,,,,4,,,,,,,,,4,,��������������������������M��...
Français

1

annotations

RIFF�?AVI LIST�"�$!�<[�Wӓ��Aj����փ�����$�f�6 _��@�c����N�R��\�-�`{�M�aB3�y?��h\O�/��!�[J_����CJ�����sz��j,��CIE���h�?�j���Ԟ�r��x���`�`K �a������<l����ۋ|��x!�,^�>1�...
English

1

annotations

�����u�_',$�O�+S�㊍9�ޞgѳaI�8�B��p[<��m�so�X��Ȏ 犨֬d+Ԩ�מ���#ӧUI]3��,��nW9P㿡�~�.��:��e��J�╔e�k���1�}����V^&�oC,��l*�ʴt� F��%x�I&��m5�j��U���+w�N��j��...
Pусский

1

annotations

Chiến trường việt Nam Rolling Thunder Chiến dịch đánh phá hệ thống giao thông Bắc Việt bắt đầu vào ngày 03/04/1965. Trong chiến dịch kéo dài 1 tháng, máy bay không quân và hải quân đã đánh phá cầu...
Tiếng Việt

1

annotations