බීමත්කම තාත්තේ මං උපන්දින සාදයකට යනවා. කෙහෙද තියෙන්නෙ? මගෙ යාලුවගෙ උපන්දින උත්සවය ඔයාට බැරිද මී හරක් ටිකට බඩගිනිද කියලා බලන්න? මට එකෙන් වැඩක් නැ සුබ උපන් දිනයක් වේවා.... මොනවා හරි බොමුද 2-3… සෝ 2-3…...
Okay Reese and Alex, your car has stalled. Hold those jumpstart cables and look desperate We're rolling in 3..2..1 "Sigh" This doesn't look good guys. He's...
Y'know QWOP? Sure you do. Everyone knows QWOP. It made its presence known as a viral timewaster on the scale of a Bejeweled or a Nanaca Crash, and soon had folks around the world failing...
Like Autism Live on Facebook at https://facebook.com/autismlive Autism expert Dr. Doreen Granpeesheh joins Shannon for a special episode of Ask Dr. Doreen. Ask Dr. Doreen is a weekly live segment where...
That Feeling Movement Presents 50 people One Question Have you ever felt unappreciated, not important, or unworthy? We might not be as alone as we sometimes feel. Life gets tough sometimes and it can...
Listen Tara's mother Yes, what is it? I'm not feeling well today... feeling quite weak... Please ask Nimai to perform Pooja (worship) Today is Full Moon, an auspicious day. Only...
CSFD.CZ Rating Greetings from Karlovy Vary film festival. I would recommend you as a fan of CSFD.CZ or as an audience and visitors of Karlovy Vary. The film from Day of critics of variety section. My...
That smells good. It's ours! We have none to spare for a stranger. You haven't been here long. Billowing smoke is a sign the wood hasn't had time to cure. Mind your own...