သတင္းကုိ လႈပ္ရွားမႈအသြင္ ေျပာင္းလဲပုံကုိ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ၅၀ ကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္။ သတင္း လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း သူတုိ႔ နားလည္တဲ့ ပုံစံကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္။ သတင္း လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ နည္းပညာကို...
Devant l'avion by TravelPod member bourlingueur L'aerodrome de Nazca by TravelPod member bourlingueur La baleine by TravelPod member bourlingueur Les triangles by TravelPod member...

1

annotations

Johann: Let's start this thing! Johann: First let's set the child lock! Karl: I'll try to record everything Johann: That's Karl, doing some strange sounds....

1

annotations

Selection committee / Feature films Director / France Would you like to introduce yourself? My name is Jean-Luc François. I'm a cartoon director. I've made a feature film,...

1

annotations

John O'Groats by TravelPod member gregd999 Loch Ness by TravelPod member gregd999 Urquhart Castle On Loch Ness by TravelPod member gregd999 Dornoch Castle by TravelPod member gregd999 Road...

1

annotations

This week Banesti Aerodrome Prahova (Romania) will host the Romanian Air Rally 2013 the first edition of this sport competition and organized by the most beloved Romanian aerobatic team the Aerobatic...

1

annotations

Every day, more than 1000 flights cross Portuguese airspace. Counting all private, commercial and cargo flights, "NAV Portugal" is in charge of a very strategic space in world...

1

annotations