Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Bj�rling. �Suliotis? Cerca. Bj�rling es f�cil. Tebaldi. - T� ganas. - Mi turno. - No mires. - No estoy mirando. �Pap� mir�? No. �Seguro? - S�. - Est� bien. Ay, Dios. �Gigli? Claro, �pero qu�? �Bueno?...
Español

1

annotations

Tân Tam Quốc Tập 52 Bàng Thống tự Sỹ Nguyên Tại hạ Long Quảng, bái kiến Lưu hoàng thúc Long Quảng, cuộn nghị chương của ông rất khá, kiến giải độc đáo Chúa công có điều gì dặn dò? - Cuộn nghị chương...
Tiếng Việt

1

annotations

Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế & luyện thi PMP Hướng tới PMP là nhân tố quyết định sự thành công của dự án theo chuẩn mực quốc tế Khóa học giúp bạn...
Tiếng Việt

1

annotations

kể từ nửa đất đầu tiên thu hút hàng ngàn người tiên phong cũng iam dat đã bắt đầu bước trong một nỗ lực phối hợp và phát huy tiềm năng sáng tạo thay đổi thưa ông bangalore khởi động để thực hiện ước...
Tiếng Việt

1

annotations