Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Religion and spirituality

חברה ללא חזון של מה העתיד יכול להיות נידונה לחזור על שגיאות העבר שוב ושוב. סרט תמציתי זה יתאר חזון שמתוכנן להימנע מטעויות ישנות. חזון זה של יעילות, קיימוּת ותכנון חכם יכול להוביל אותנו לעולם מופלא...
אוקיי, עכשיו כשסיימנו עם זה אנו יכולים לחזור לדיון לגבי התנהגות. כשאתם חושבים על דברים מסויימים, שאתם בדרך כלל לא חושבים עליהם יתכן שזה יהיה הגיוני לכם בצורה אינטלקטואלית, אבל ההרגלים שלכם נקבעים...
.הבה נדבר על הכוחות שמעצבים את ההתנהגות האנושית ישנם הרבה אנשים כנים, ,שבאמת אינם יודעים מה הגורמים שמעצבים את ההתנהגות שלנו וכך הם חושבים שחלק מן האנשים נולדים עם כישרון, לחלק מן האנשים יש את הגנים...